Όροι & Προϋποθέσεις

Drive it

Με το μισθωτήριο συμβόλαιο η εταιρία εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή το αυτοκίνητο το οποίο ανταποκρίνεται απόλυτα στις προτιμήσεις του μισθωτή με τους ακόλουθους όρους:

  • 0 μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο, αφού εξακρίβωσε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από κάθε άποψη. Οφείλει να το παραδώσει στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε με όλα το εργαλεία, τροχούς και αξεσουάρ, στο συγκεκριμένο σημείο που έχει συμφωνηθεί. Εάν ο μισθωτής δεν παραδώσει το αυτοκίνητο στο συγκεκριμένο τόπο και σε υπάλληλο της εκμισθώτριας εταιρείας, θεωρείται ότι εγκατέλειψε τα αυτοκίνητο, με τις ανάλογες νομικές συνέπειες σε περίπτωση ζημιών ή χρηματικής οφειλής προς την εταιρία.
  • Στο συμβόλαιο αναφέρεται ο χρόνος της ενοικιάσεως. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει τη μίσθωση, υποχρεούται να ειδοποιήσει την εταιρία 24 ώρες πριν την αρχική συμφωνία επιστροφής. Η εκμισθώτρια εταιρία έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λύσει χωρίς συνέπειες τη σύμβαση αυτή, εάν κρίνει ότι ο μισθωτής είναι επιζήμιος για τα συμφέροντα της εταιρίας, ή δεν τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και παραβαίνει τους όρους της παρούσης συμβάσεως.
  • Ο μισθωτής έχει υποχρέωση κατά το χρόνο της μισθώσεως να προφυλάσσει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, το λαδί, το νερό κ.λπ. Επίσης να ελέγχει την κατάσταση των ελαστικών και αν το αυτοκίνητο έχει ασφάλεια στην κίνηση του. Ο μισθωτής ευθύνεται και υποχρεούται ν’ αποζημιώσει την εταιρία για ζημιές που προέρχονται από έλλειψη προσοχής. Επίσης υποχρεούται να πληρώσει τη βενζίνη κατά τη διάρκεια της ενοικιάσεως.
  • Η εκμισθώτρια εταιρία όταν δεν είναι υπεύθυνη για απώλειες ή φθορές αντικειμένων των πελατών οι οποίοι επιβαίνουν στα αυτοκίνητο, είτε αυτά έχουν εγκαταλειφθεί στα γραφεία πριν ή μετά τη σύμβαση.
  • Ο μισθωτής όταν δε χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, προς αποφυγή κλοπής του αυτοκίνητου ή εξαρτημάτων του.
  • Η εκμισθώτρια εταιρία έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια κι έλαβε όλες τις δυνατές προφυλάξεις για την αποφυγή μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιά, οποιαδήποτε από αυτήν προερχόμενη άμεση ή έμμεση ζημία του μισθωτού.

Ο μισθωτής οφείλει να πληρώσει συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

α) Τις χρεώσεις για παραδόσεις σε παραλαβές, εάν έχουν καταλογισθεί στη σύμβαση αυτή,

β) Την ημερήσια αποζημίωση και τη χιλιομετρική επιβάρυνση,

γ) Την ασφαλιστική αποζημίωση για την περίπτωση αποδοχής μικτής ασφαλίσεως.

δ) Το ποσοστό του φόρου που αναλογεί επί του συνόλου των ανωτέρω.

ε) Εάν α ενοικιαστής καθυστερήσει το αυτοκίνητο μετά τη συμφωνημένη ώρα επιστροφής, χρεώνεται για κάθε μια ώρα το 1 /5 της ημερήσιας χρεώσεως ελευθέρων

Κατά τη διάρκεια της μισθώσεως το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται

α) Κατά παράβαση της παρούσης συμβάσεως.

β) Να μεταφέρει επιβάτες ή πράγματα αντί αμοιβής.

γ) Να μεταφέρει περισσότερους επιβάτες απ’ όσους ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του.

δ) Να μεταφέρει βαρέα αντικείμενα ή δύσοσμα εμπορεύματα και ναρκωτικά.

ε) Για ρυμούλκηση άλλου αυτοκινήτου ή τρέιλερ.

στ) Σε αγώνες αυτοκινήτου ταχύτητος ειδικών διαδρομών κ.λπ.

ζ) Από κάθε πρόσωπο που ευρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

η) Απο κάθε πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγκριση της μισθώτριας εταιρίας.

θ) Γενικώς για κάθε σκοπό που αντίκειται στους ελληνικούς νόμους.

ι) Εκτός Κρήτης χωρίς την έγγραφη άδεια της εκμισθώτριας εταιρίας.

Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και υποχρεούται να πληρώνει το αντίτιμο των παραβάσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της μισθώσεως, έστω και αν τα ανωτέρω ποσά απαιτηθούν μετά τη λήξη της ενοικιάσεως.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α) ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Ο ενοικιαστής δεν έχει καμία ευθύνη για ζημία του αυτοκινήτου (εξαιρούνται της ασφαλίσεως το λάστιχα των τροχών, ο εσωτερικός χώρος και το κάτω μέρος του αυτοκινήτου) όταν αποδεχθεί τους σχετικούς όρους του παρόντος και καταβάλει επιπλέον ένα ποσό επί ημερήσιας βάσεως σύμφωνα ρε το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά στην εκμισθώτρια εταιρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο μισθωτής θα τηρεί κατά το χρόνο της ενοικιάσεως τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση ρη αποδοχής της μικτής ασφαλίσεως το αυτοκίνητο καλύπτεται μόνο με ασφάλεια προς τρίτους και ο ενοικιαστής ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο αυτοκίνητο.

β) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ:

Ο μισθωτής που με την υπογραφή του δέχεται την ασφάλιση συμφωνεί να καταβάλει ένα επιπλέον ποσόν επί ημερήσιας βάσεως σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της εκμισθώτριας εταιρείας. Δέχεται δε τους όρους του ανοιχτού συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων που ισχύει μεταξύ της εκμισθώτριας εταιρείας για λογαριασμό των πελατών της και της ασφαλιστικής εταιρείας που συνεργάζεται για το σκοπό αυτό. Εάν ο μισθωτής δε θέλει ν’ ασφαλίσει τα πρόσωπα που μεταφέρει το αυτοκίνητο, είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που θα συμβεί σ’ αυτά, οπότε και η ενοικιάστρια εταιρία δεν έχει καμιά ευθύνη, γ) Κάθε ασφαλιστική κάλυψη, φθάνει μέχρι το ύψος των χρηματικών αποζημιώσεων, που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ταυ αυτοκινήτου και το οποίο ευρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας. Ο μισθωτής ευθύνεται εξ ολοκλήρου για ζημίες και αποζημιώσεις μεγαλύτερες των ανωτέρω καλύψεων, δ) Ο όρος αυτός ακολουθεί την κύρια σύμβαση και αποδεικνύεται ρε την υπογραφή του μισθωτού στην πρώτη σελίδα του παρόντος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Ο μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνείται ότι η εκμισθώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, εάν ο μισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού κοινά διαβιβάζει το στοιχεία αυτά στις αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή οποιουδήποτε άλλου αδικήματος.

ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο Ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:

60,00€ για τις κατηγορίες μικρά και μεσαία και

200,00€ για τις κατηγορίες οικογενειακά και S.U.V.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου συμβάντος, ο μισθωτής έχει υποχρέωση ν’ ακολουθήσει τα κατωτέρω ασφαλιστικά:

α) Να καλέσει την αστυνομία,

β) Να καταγράψει ονόματα και διευθύνσεις από αυτόπτες μάρτυρες,

γ) Να μη δεχθεί καμιά ευθύνη για το ατύχημα μέχρι να καταλογισθούν οι ευθύνες από τους αρμόδιους,

δ) Να επικοινωνήσει επειγόντως δια τηλεφώνου ή άλλου σύντομου μέσου με την εταιρία,

ε) Να καταγράψει κάθε απαραίτητη πληροφορία για το ατύχημα (όνομα οδηγού, αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου κλπ.),

ζ) Να υποβάλει στην εταιρία εντός 24 ωρών από το ατύχημα υπογεγραμμένο σημείωμα που να περιγράφει το συμβάν.

Η εκμισθώτρια εταιρία δεν μπορεί να παραιτηθεί από κανένα δικαίωμα είτε αναφέρεται στη σύμβαση αυτή, είτε συμπεριλαμβάνεται στις νόμιμες διατάξεις, που ισχύουν πέρα από τη σύμβαση αυτή.

Προβλήματα παραδόσεων, δυνατών να μας υποχρεώσουν εις ακύρωση ή αντικατάσταση κρατηθέντος αυτοκινήτου.

Ενοικιαστής 23 ετών ή λιγότερο, φέρει εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για τυχόν ζημιά του οχήματος.

Το γραφείο δεν έχει υποχρέωση να επιστρέφει χρήματα πριν τη λήξη της συμφωνημένης μισθώσεως.

Ζημιές του αυτοκινήτου που θα προκληθούν από ευθύνη του ενοικιαστή και μέχρι του ποσού των 600 €+24% ΦΠΑ, δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια.

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από τη μίσθωση αυτή, για την επίλυση τους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Χανίων.

Εγγυητική προκαταβολή για ΡΑΔΙΟ-ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ – CD. Το ποσό των χρημάτων επιστρέφεται όταν το ΡΑΔΙΟ- ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ – CD επιστραφεί.
Το ΡΑΔΙΟ-ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ – CD και τα εξαρτήματα δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια.

Ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει για τον καθαρισμό του οχήματος του σε περίπτωση που οδηγήσει το ενοικιαζόμενο όχημα σε άμμο ή υγρή πίσσα. Το κόστος χρέωσης εξαρτάται από τον απαραίτητο καθαρισμό, ελάχιστη χρέωση 50,00€.

Ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει οποιαδήποτε εγγύηση η οποία ορίζεται από το γραφείο ενοικιάσεως.

Οι όροι που καθορίζονται παραπάνω από την ‘DRIVE ΙΤ” RENT A CAR, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.